Spaghettikom - 2 st

€ 60,00

B19/19,5 cm H 7,5/8 cm