Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

De Roep van Neptunus
Kalmthoutsebaan 119, 2040 Zandvliet
+32473705520
BE0746.926.427

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van de Roep van Neptunus, met maatschappelijke zetel te Kalmthoutsebaan 119, 2040 Zandvliet, BTW BE0746.926.427 (hierna “de Roep van Neptunus”) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit de webshop online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van de Roep van Neptunus wordt de Klant geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Roep van Neptunus aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Roep van Neptunus niet. De Roep van Neptunus is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Roep van Neptunus. De Roep van Neptunus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De klant kan producten aanklikken om in een winkelmandje te plaatsen. Bij het bekijken van het winkelmandje wordt alles weergegeven zijnde prijs inclusief BTW. Mogelijke verzendkosten worden apart weergegeven (inclusief BTW). De verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van het gekozen product, het land van verzending en of de verzending naar een thuisadres of in een pick-up point opgehaald moet worden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via PayPall

  • Via bankkaart

  • Via overschrijving op rekeningnummer BE93 9733 8908 0067

Naast het gebruik van de webshop bestaat ook de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen door contact op te nemen met de Roep van Neptunus. In dit geval zal steeds een offerte worden opgesteld met duidelijke vermelding van de te leveren goederen, de hoeveelheid, kleur en leveringsmethode. Door het goedkeuren van de offerte gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. 

De Roep van Neptunus is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Vanaf dat de betaling ontvangen is zal het product opgestuurd worden via bpost (of eventuele andere koerierdiensten) binnen de 3 werkdagen tenzij anders vermeld op de website. De Roep van Neptunus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering. Leveringskosten zijn mee opgenomen en apart weergegeven bij aankoop van een product via de webshop. Indien een bestelling geplaatst wordt buiten de webshop om, worden mogelijke leveringskosten duidelijk vermeld.

Voor op maat gemaakte bestellingen kan er, in samenspraak met de Roep van Neptunus, eventueel ook aan andere landen geleverd worden. 

Levertermijnen voor B2B klanten worden duidelijk vooraf bepaald. Gemiddeld bedragen deze 4 weken maar dit kan afwijken afhankelijk van de grootte van de bestelling en de drukte in het atelier. De Roep van Neptunus doet er alles aan om de levertermijnen zo kort mogelijk te houden. 

De levering gebeurt door Bpost voor Belgische bestellingen en DPD voor andere leveringen. De Roep va Neptunus heeft het recht af te wijken van deze koeriers. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling via de webshop.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Roep van Neptunus.

Bij het leveren van producten in consignatie is het de verantwoordelijkheid van de klant om de producten te vrijwaren van schade (breuk, diefstal). 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Roep van Neptunus was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Roep van Neptunus.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Roep van Neptunus te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Roep van Neptunus.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Roep van Neptunus heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Roep van Neptunus, Kalmthoutsebaan 119, 2040 Zandvliet, België.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Roep van Neptunus zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Eventuele extra kosten voor een andere manier van levering door de Klant gekozen dan de door de Roep van Neptunus aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Roep van Neptunus betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

  • De levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de Klant (op bestelling, via het goedkeuren van een offerte, …)

 

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Roep van Neptunus en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Roep van Neptunus.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Roep van Neptunus zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na aankoop door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  Niet van toepassing op kledij.

 

Artikel 9: Klantendienst
De Roep van Neptunus is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 70 55 20, via e-mailadres info@deroepvanneptunusshop.be of per post op het volgende adres; de Roep van Neptunus, Kalmthoutsebaan 119, 2040 Zandvliet, België.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Roep van Neptunus beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de Roep van Neptunus zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De website en webshop werd gemaakt met Jouwweb.
Jouwweb beheert en levert de tools waarmee de Roep van Neptunus gegevens van mensen die de Roep van Neptunus contacteren via het contactformulier of zich inschrijven op de website bijhoudt.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Sturen van nieuwsbrieven (sporadisch)

  • Contact

  • Sturen van offertes en facturen, aanmaningen

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Roep van Neptunus, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de Roep van Neptunus, info@deroepvanneptunusshop.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Roep van Neptunus heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Roep van Neptunus houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@deroepvanneptunusshop.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Roep van Neptunus gebruikt:

  • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

  • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Roep van Neptunus om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Roep van Neptunus. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).